Bibelkanon

Bibel­ka­non er et gra­tis bibelp­rog­ram for Win­dows og Li­nux. Prog­ram­met ble opp­rin­ne­lig la­get for på-sparket-visning av bibel­vers på stor­skjerm, men kan også bru­kes i an­net øye­med. For­skjel­lige funk­sjo­ner er å:

Stan­dard bibe­lut­gave i Bibel­ka­non er en moder­ni­sert ver­sjon av Bibel­sels­ka­pets 30-oversettelse. Moder­ni­se­rin­gen har vært et lek­mann­spro­sjekt, men for­hå­pent­lig­vis er resul­ta­tet bruk­bart. Den moder­ni­serte 30-teksten bru­kes for øv­rig også i en nett­bibel og i Bibel­sveip – en e-bibel for nett­brett o.l.

Bruk gjerne kontaktskjema for spørs­mål og an­nen til­ba­ke­mel­ding.

Pe­kere

Kort om per­son­vern

Nettsiden lag­rer nor­malt noe data (sted i tekst o.l.) i be­sø­ken­des nett­le­ser. In­for­ma­sjo­nen for­blir i nett­le­ser, den sen­des ikke noe sted. Hvis slik lag­ring al­like­vel er uøns­ket, så til­pass nett­le­sers inn­stil­lin­ger.

Spørs­mål og svar

Hvem står bak bibel­ka­non.net?

En mann­lig pin­se­venn.

Kan jeg bruke den moder­ni­serte 30-utgaven på egen blogg?

Ja, og det er til­ret­te­lagt for dette: Nett­bibel­en har en kode­funk­sjon hvor bibel­tekst ser­ver­es som html-kode; Bibel­ka­non har en til­sva­rende kopie­rings­funk­sjon.

Hva er moder­ni­sert?

End­rin­ger av 1930-teksten be­står av opp­da­tert sta­ve­måte, bytte av visse ord og om­skri­ving av en del set­nin­ger. Bibel­teks­ten har nok frem­de­les et noe høy­ti­de­lig preg, set­nings­byg­nin­gen er jo for eks­empel stort sett den samme.

Om­skri­vin­ger av en lek­mann, er ikke det risi­ka­belt?

Sant nok, det øker fa­ren for feil; for å minske fa­ren, har jeg imid­ler­tid skult en del til an­dre over­set­tel­ser:

Jeg har ofte slått opp og sett hvor­dan ting blir sagt i Norsk Bi­bel, Bibel­sels­ka­pets 2011-utgave og Bibe­len Guds Ord. For NT har også Stu­die­bi­be­len (i fem bind) vært til god hjelp. Mer el­ler mindre spo­ra­disk har jeg også brukt an­dre over­set­tel­ser som en­gelske King Ja­mes med «Strong’s num­bers».

For­hå­pent­lig­vis er bru­ken av lånte for­mu­le­rin­ger in­nen­for rime­lig­he­tens gren­ser. Om­skri­vin­gene er ofte tenkt ut på for­hånd, for deret­ter å bli kon­trol­lert. I mot­satt fall har jeg gjerne for­søkt å gi en egen vri på ny ut­trykk­småte.

Kan jeg bidra med noe?

Ja. En bid­rags­måte er å bruke Bibel­ka­non/nettbibel og gi til­ba­ke­mel­ding om svake si­der, sterke si­der, prog­ram­feil, skri­ve­feil og an­net som måtte be­finne seg i samme sjan­ger.

En an­nen mulig­het er å sjekke (deler av) moder­ni­se­rin­gen.

Hvor­for ser denne nett­si­den ut som den gjør?

Nett­si­den er skapt ved hjelp av Bibel­ka­nons nettbok-funksjon. Det gjør at teks­ten blir delt inn i si­der/spalter. Det bid­rar nok også – sam­men med min per­son­lige sans for støyfri sideut­for­ming – til å holde meng­den krimsk­rams nede.

«Bibel­ka­non» – hvor­for et slikt navn?

Nav­net ble til ved å blande sam­men bi­bel og vi­deo­ka­non, og gjen­spei­ler slik at prog­ram­met kan bru­kes til å «skyte» bibel­vers på veg­gen. At nav­net også kan as­so­sie­res med den bi­belske ka­non, er en bo­nus.

Hvor­for har Bibel­ka­non in­gen van­lig norsk bibel­over­set­t­else?

Det skyl­des opp­havs­rett.

His­to­rikk

En blogg, moder­ni­se­ring og nett­bibel

I juni 2012 øns­ket jeg å opp­rette en kris­ten­blogg. Den gang skrev jeg dette om blog­gen (Sverdfisk):

«For­hå­pent­lig­vis vil blog­gen for min egen del være en på­dri­ver til å stu­dere Guds ord. Der­som an­dre har glede av Sverd­fisk, så vil det være hyg­ge­lig. Tida vil vise hvor­dan det går…»

I blog­gens opp­starts­fase un­der­søkte jeg hva som er kor­rekt bruk av bibel­si­ta­ter. Som en kon­sek­vens av dette, be­stemte jeg meg for føl­gende: «An­ta­ke­lig­vis vil jeg stort sett gå for en moder­ni­sert 1930-variant her på blog­gen.»

Jeg be­gynte å sysle med tan­ken om å «moder­ni­sere i hvert fall vesent­lige de­ler av 1930-bibelen». Det ble gjort al­vor av tan­ken. Ut­over somm­eren 2012 tok jeg og moder­ni­serte det nye tes­ta­men­tet.

I sep­tem­ber 2012 regist­rerte jeg dome­ne­nav­net sverd­fisk.net. Der plas­serte jeg blog­gen – og en nett­bibel.

I mid­ten av ap­ril 2013 var også det gamle tes­ta­men­tet gjen­nom­gått.

I sep­tem­ber 2015 la jeg blog­gen brakk og lot være å for­nye sverd­fisk.net.

Bibel­ka­non

Å vise «skrif­ten på veg­gen», var tid­li­gere ofte min opp­gave un­der guds­tje­nes­tene. Å fram­vise bibel­vers, gikk greit så lenge disse var opp­gitt på for­hånd. Verre var det å vise ting på spar­ket.

Som en følge av dette, lagde jeg høs­ten 2010 et lite prog­ram som skulle gjøre opp­slag i sann­tid let­tere. Et­ter opp­ret­tel­sen av Sverd­fisk, fikk jeg lyst til å lage et nytt, for­bed­ret vis­ningsp­rog­ram. Som tenkt, så gjort, ar­bei­det med Bibel­ka­non ble på­be­gynt.

Første ut­gave av Bibel­ka­non hav­net på Sverd­fisk i novem­ber 2012.

Et­ter hvert ble prog­ram­met så­pass vok­sent at det i ap­ril 2016 fikk eget dome­ne­navn: bibel­ka­non.net. Nett­bibel­en ble også med på las­set dit.Dokumentet er sist generert 18. november 2016 av Bibelkanon.